Chránené pracovisko

Každý zamestnávateľ ak zamestnáva najmenej 20 zamestnancov podľa zákona 5/2004 Z. z., § 63, § 64 a § 65 je povinný:

  • § 63 zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa zákona 5/2004 Z. z., § 9 ods. 1 písm. a) v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkového počtu jeho zamestnancov
  •  
    alebo

  • § 64 zamestnávateľ môže plniť povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) vo výške povinného podielu podľa § 63 ods. 1 písm. d) aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie týchto občanov v rozsahu podľa § 64 ods. 2, ktorú preukázateľne bude realizovať občan so zdravotným postihnutím.
  •  
    alebo

  • § 65 zamestnávateľ ktorý nezamestnáva určený podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím na celkovom počte svojich zamestnancov podľa § 63 je povinný odviesť na účet úradu za každého občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) odvod vo výške trojnásobku mesačnej minimálnej mzdy platnej ku koncu kalendárneho mesiaca v ktorom sa odvod odvádza

Kozmetický salón Damaris

Je vedený ako chránené pracovisko, v ktorom pracuje občan – kozmetička Martina Antalová so zdravotným postihnutím podľa zákona 5/2004 Z. z., § 9 ods. 1 písm. a). Môžete si v tomto chránenom pracovisku podľa § 64 zadať zákazku kozmetické služby pre svojich zamestnancov.

Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) zadaním zákazky je potrebné preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a). na preddavok na poistné na zdravotné poistenie, na poistné na sociálne poistenie a na príspevok na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, vo výške trojnásobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1. januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d).

Zamestnávateľ, ktorý zadaním zákazky podľa odseku 1 splní povinnosť podľa § 63 ods. 1 písm. d), je povinný úradu preukázať, že súčasťou ceny za realizovanú zadanú zákazku sú náklady na mzdu, preddavok na poistné, poistné a príspevok podľa odseku 2.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest